ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม MOA

ก่อนกรอกข้อมูล ท่านควรอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ จากนั้นกรอกแบบฟอร์มให้ตรงตามเอกสารอย่างถูกต้องครบถ้วนที่สุด ก่อนกดอัพโหลดข้อมูล

หากต้องการแก้ไขข้อมูล  กรุณากดปุ่มแก้ไขข้อมูลก่อนพิมพ์  จากนั้นเซ็นเอกสารพร้อมส่งไปรษณีย์มายังกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก